- Algemene voorwaarden -

Algemene voorwaarden | versie 2018 

De volgende definities worden gebruikt:

1.     Sonah Catering: Eelco Meerman, Eenmanszaak Sonah catering, KVK: 71036520

2.     Opdrachtgever: Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap waarmee Sonah catering overleg pleegt dan wel een overeenkomst aangaat.

3.     Algemene voorwaarden: de door Sonah Catering gehanteerde algemene voorwaarden

4.     Project of opdracht: de met Sonah catering overeengekomen te verrichten werkzaamheden

5.     Overeenkomst: Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Sonah catering voor het verrichtten van een of meer diensten tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Door het sluiten van de overeenkomst verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Sonah catering en opdrachtgever strijdig zijn, de algemene voorwaarden van Sonah catering prevaleren.
Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele (nadere) overeenkomsten ten behoeve van Sonah catering worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sonah catering ingeschakelde derden door wie Sonah catering de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
Artikel 2: Offertes en overeenkomsten

1.     Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

2.     De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever. De aanvaarding kan mondeling of schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) geschieden. Sonahcatering is niet verplicht Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst sturen. Mocht er een mondelinge overeenkomst ontstaan zal de opdrachtgever van Sonah catering deze op verzoek schriftelijk bevestigen.

3.     Wijzigingen in de overeenkomst dienen per email te worden verzonden en overeengekomen door beide partijen. Telefonische wijzigingen dienen altijd per email te worden bevestigd door de opdrachtgever.

4.     Kennelijke vergissingen of miscommunicaties in de offerte of overeenkomst zijn niet afdwingbaar.

Artikel 3: Prijzen

1.     Alle prijzen in de offertes en/of kostenoverzichten zijn exclusief BTW en andere heffingen zoals locatie afdracht, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

2.     Prijsopgaves worden gedaan op basis van de op het tijdstip overeengekomen geldende prijzen.

3.     Alle door Sonah catering gemaakte kosten inzake de door haar verleende werkzaamheden worden aan de opdrachtgever doorbelast op basis van nacalculatie.

4.     Indien een of meer kostprijsfactoren tussen totstandkoming van de overeenkomst en uitvoering van de opdracht een verhoging ondergaan, is Sonah catering gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen.

5.     Een prijsverhoging als bedoeld in artikel 3.3 geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 4: Facturering en betaling

 

1.     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum

2.     Sonah catering heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschot van 80% aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De voorschotfactuur dient uiterlijk een week voor aanvang van de opdracht op het vermelde rekeningnummer te staan.

3.     Bij overeenkomsten die buiten Nederland worden uitgevoerd bedraagt de aanbetaling 100% van de aanneemsom (exclusief BTW) en dient deze 14 kalenderdagen voor de uitvoering van de Overeenkomst te zijn ontvangen door Sonah catering.

4.     Indien de aanbetaling niet tijdig en/of in geheel is ontvangen, heeft Sonah catering het recht haar uit te voeren verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden (en zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is), een en ander onder voorbehoud van alle overige rechten van Sonah catering.

5.     Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is zij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd ter grootte van de wettelijk vastgestelde rente. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.     Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als

buitengerechtelijke, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.     Sonah catering kan een volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.     Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Sonah catering verschuldigde.

9.     In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken zijn alle vorderingen van Sonah catering op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5: Annulering

 

1.     Wanneer er een aan Sonah Catering gegeven opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen wegens opgelopen schade, berekend volgens onderstaand schema:

-      Bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is opdrachtgever niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding

-      Bij annulering tussen de 1 en 2 maanden voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen van 15% van de aanneemsom

-      Bij annulering tussen de 1 maand en 14 dagen voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen van 25% van de aanneemsom

-      Bij annulering tussen de 14 en 7 dagen voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen van 50% van de aanneemsom.

-      Bij annulering minder dan 7 dagen voor het tijdstip van de op de overeenkomst genoemde datum van uitvoering is de opdrachtgever verplicht om een schadevergoeding te betalen van 100% van de aanneemsom

2.     Annuleringen kan de opdrachtgever telefonische worden gedaan maar moet altijd schriftelijk of per email worden bevestigd.

3.     In alle gevallen is Opdrachtgever, naast de vergoeding als vermeld in artikel 5.1, aan Sonah catering verschuldigd al hetgeen Sonah catering met betrekking tot de betreffende overeenkomst aan derden verschuldigd is (waaronder onder meer begrepen ter zake van de opdracht reeds gedane inkopen en overige met derden in het kader van de overeenkomst aangegane rechtshandelingen).

 

Artikel 6: Transport en levering

 

1.     Tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever, is de keuze van transport ter vrije keuze van Sonah Catering.

2.     Sonah catering is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor opslag door of namens de opdrachtgever.

3.     De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Sonah catering deze bij de opdrachtgever aflevert of laat afleveren door derde. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verschaffen van logistieke ruimte om snelle afname van de goederen te bevorderden tevens een vrije en onbelemmerde toegang te verschaffen.

  

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 

1.     Sonah catering is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Elke andere vorm van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-en  of andersoortige schade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.     De maximale aansprakelijkheid van Sonah catering is beperkt tot het mindere van (i) de factuurwaarde van de offerte (exclusief transport, levering en enige door derden te leveren diensten) dan wel, indien de aansprakelijkheid slechts op een onderdeel van de opdracht ziet, het onderdeel van de offerte dat daarop van toepassing is en (ii) het bedrag van de door de verzekeraar in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.

3.     Sonah catering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van, of gerelateerd aan, door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.     Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Sonah catering tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door Sonah catering of anderen aan de ruimte toegebrachte schade is Sonah catering geenszins aansprakelijk. Sonah catering is geenszins aansprakelijk ten aanzien van het niet daadwerkelijk ter beschikking stellen van gehuurde of anderszins voor de Opdracht benodigde ruimten, ook niet indien deze door bemiddeling van Sonah catering tot stand is gekomen. Opdrachtgever vrijwaart Sonah catering voor enige in dat kader ontstane schade, waaronder begrepen de gemaakte kosten.

5.     Schade welke ontstaat ten gevolge van plaatsing en/of verankering van huur- en inrichtingsmaterialen, ongeacht of deze geschiedt op aanwijzingen en/of met toestemming van de Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Sonah catering voor enige in dat kader ontstane schade, waaronder begrepen gemaakte kosten.

6.     Opdrachtgever vrijwaart Sonah catering voor alle schade welke direct of indirect het gevolg is van wanprestatie of onrechtmatige daad door of namens Opdrachtgever, diens werknemers en gasten en schade welke het gevolg is van ieder van hun dieren en goederen, inclusief in dat kader gemaakte kosten. Schade aan Sonah catering toebehorende goederen wordt tegen kostprijs vergoed.

 

Artikel 8: Overmacht

 

1.     Als overmacht wordt in de algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende omstandigheden waarop Sonah catering geen invloed kan uitoefenen en waardoor Sonah catering niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

  

Artikel 9: Allergenen

 

1.     Sonah catering bereidt haar gerechten in een ambachtelijke en open keuken. De gerechten kunnen derhalve sporen van allergenen bevatten. Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt Sonah catering informatie omtrent de allergenen in haar gerechten.

2.     Op verzoek van de opdrachtgever houdt Sonah catering rekening met dieet-wensen en andere bijzonderheden waarvoor een alternatief menu of gerecht gewenst is.

 

Artikel 10: Privacy en social media

 

1.     Ook wij als Sonah Catering zijn gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn de te herleiden tot natuurlijke personen. Sonah Catering onderschrijft de uitgangspunten die zijn neergelegd in de wet. Dit statement is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.

2.     De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Sonah Catering om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van Sonah Catering, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van oneigenlijk gebruik en of misbruik. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij door het versturen van een mail naar: Info@sonahcatering.nl.

3.     Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Sonah Catering zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale bediening en dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Sonah Catering jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

4.     Sonah Catering verzamelt of gebruikt geen informatie en gegevens voor andere doeleinden dan die genoemd in dit statement tenzij wij daar vooraf uw toestemming voor hebben gekregen. In alle offertes worden nog eens de voorwaarden duidelijk beschreven en tevens terug te vinden in de algemene voorwaarden op de website.

5.     U heeft de mogelijkheid om aan Sonah catering te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk en gemotiveerd aanvragen bij Sonah catering.

6.     Sonah catering is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

7.     Sonah catering gaat ervan uit dat wij tijdens het event foto’s mogen maken die eventueel voor eigen promotioneel gebruik ingezet mogen worden. Indien dit niet gewenst is dan vernemen wij dit graag en zullen wij dit respecteren.

  

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1.     Op alle rechtsverhoudingen tussen Sonah catering en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2.     Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met Sonah catering gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door een bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij door Sonah catering anders aangegeven.

3.     De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sonahcatering.nl